Integritetspolicy för Falu Solenergi AB

Vi arbetar för att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du lämnar till oss.

I denna integritetspolicy informerar vi om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Allt som kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även bilder och ljud på och från personer kan vara personuppgifter. Även olika slags elektroniska identiteter, också krypterade, som till exempel IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR gäller i hela EU på en enhetlig och likvärdig nivå och är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter

Så behandlar vi dina uppgifter

Falu Solenergis behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar. Om du har skyddade personuppgifter måste du upplysa oss om det i samband med att du lämnar dina uppgifter. När du skickar e-post till oss via webbplatsen eller fyller i ett formulär, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet. När du tecknar ett avtal med oss eller gör en beställning, kommer vi att lagra de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för administration av ärendet och i syftet att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och följa gällande lagar. För uppdatering kan uppgifter även komma att inhämtas från offentliga informationskällor till exempel avseende aktuell fastighet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk. Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtyckte inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Falu Solenergi ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Sociala medier

Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, till exempel Facebook eller Instagram.

Kakor (Cookies)

Vår webbplats innehåller så kallade kakor. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa används till och hur de kan undvikas.

En kaka är en liten textfil som lagras på din dator av webbläsaren och innehåller information. Vi använder kakor för att förbättra webbplatsens innehåll och tjänster för dig som besökare.

Det finns två typer av kakor:

  • Den ena typen, som kallas för permanent kaka, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
  • Den andra typen kallas tillfällig kaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Tillfälliga kakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker lagra en kaka på din dator. Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Genom att samtycka till lagring av kakor och användning av vår webbplats godkänner du vår behandling av dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Registerutdrag och rättning av personuppgifter

Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till personuppgiftsansvarig enligt adress nedan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Falu Solenergi AB, Personuppgiftsansvarig, Häradsvägen 4,790 25 LINGHED.

Personuppgiftsansvarig

Falu Solenergi AB, 559110-3485, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget och på denna webbplats.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter går det bra att kontakta oss genom att antingen skicka ett meddelande via e-post till info@falusolenergi.se eller per brev till Falu Solenergi AB, Personuppgiftsansvarig, Lingvägen 116, 790 25 LINGHED.